ไม้ยมหอม (Toona Ciliata M.Roem)

ชื่อวงศ Meliaceae

ชื่ออื่น Indian Mahogani

ไม้ยมหอม เป็นไม้ต้นไม่ผลัดใบสูง 20-30 เมตร ใบ
ประกอบขนนก 7-15คู่รูปใบหอกขอบขนานกว้าง 3-5
เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร
ดอก สีขาวแกมเขียว
ยาว 3.5- 5มิลลิเมตรออกเป็นช่อยาวห้อยลงกลีบเลี้ยง
รูปถ้วยแยกเป็น 5กลีบกลีบดอก 5กลีบกว้าง 1.3-3
มิลลิเมตรยาว 3.5-6มิลลิเมตรเกสรตัวผู้ 5อันผล
แห้งแตกรูปไข่กลับยาว 1.5-3เซนติเมตรเมล็ดมีปีก
ไม้ยมหอมพบตามป่าดิบเขาป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณ
ชื้นที่ระดับความสูง 500-1,000เมตรออกดอกเดือน
มกราคม-กุมภาพันธุ์ ติดผลเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน

Back Next